Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bmh/public_html/820.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/bmh/public_html/820.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Kto może być spadkobierca?

Jakie są zasady dziedziczenia?

Zasady dziedziczenia regulowane są przez prawo spadkowe. Określa ono przede wszystkim, kto dziedziczy, czyli kto jest spadkobiercą.

W myśl prawa spadkowego, spadkobiercami są spadkobiercy testamentowi, czyli osoby wskazane przez spadkodawcę w testamencie. Drugą grupę stanowią spadkobiercy ustawowi, czyli osoby wyznaczone przez ustawę, gdy spadkodawca nie skorzystał z możliwości powołania spadkobierców.

Zasady dziedziczenia określa się na podstawie ich związku rodzinnego ze spadkodawcą opartego na więzi krwi lub więzi prawnej. W przypadku dziedziczenia ustawowego, w pierwszym stopniu dziedziczą małżonek i dzieci zmarłego.

Dzieci dziedziczą spadek w równych częściach. Jeśli małżonek spadkodawcy zmarł przed otwarciem spadku lub został orzeczony rozwód bądź separacja, dzieci otrzymują cały spadek. Prawo nie przewiduje rozróżnienia między dziećmi pochodzącymi ze związków małżeńskich i z pozamałżeńskich. Nie ma także różnicy między dziećmi biologicznymi a przysposobionymi. W przypadku, gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku, udział w spadku, który by mu przypadł, przechodzi na jego dzieci w równych częściach.

Natomiast małżonek będzie dziedziczył w momencie, gdy, w chwili otwarcia spadku pozostawał w związku małżeńskim ze spadkodawcą i nie została orzeczona wyrokiem sądu separacja. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia także w sytuacji, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Jeśli spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci, udziały tych spadkobierców są równe. Jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.

W przypadku II grupy dziedziczenia, małżonek należący do tej grupy ma prawo do połowy spadku. Druga połowa przypada rodzicom i rodzeństwu. Każde z rodziców dziedziczy ⅛ całego spadku. Pozostałą część, czyli ¼ całego majątku spadkowego dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy w równych częściach.

Jeśli spadkodawca nie pozostawił małżonka, to wtedy rodzice otrzymują po ¼ całego spadku. Rodzeństwo natomiast dziedziczy wtedy pozostałą połowę spadku w równych częściach. Jeśli natomiast spadkodawca nie miał także rodzeństwa, to cały majątek dziedziczą, po połowie rodzice. Jeśli zaś oni nie żyją, to cały spadek przypada, w równych częściach rodzeństwu.

Jeśli natomiast nie pozostawił po sobie żadnych spadkobierców, to do dziedziczenia dochodzi gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli natomiast nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania na terenie Polski lub gdy znajdowało się ono za granicą, to spadek dziedziczy Skarb Państwa.